Anemone coronaria - Mount Everest

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en verleende diensten en fotografie door Eric Breed Tulip Pictures Lisse.

Artikel 1 Definities

 1. Onder Tulip Pictures wordt verstaan: Het als eenmanszaak door C.J.Breed gedreven advies en foto bureau in de ruimste zin des woords, gevestigd en kantoorhoudende aan de Fazantstraat 35 te Lisse, tevens handelende onder de naam “Eric Breed Tulip Pictures”, hierna te noemen Tulip Pictures.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts)persoon, die van de door Tulip Pictures geleverde diensten gebruik maakt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding van Tulip Pictures en zijn van toepassing op alle tussen Tulip Pictures en haar opdrachtgevers totstandgekomen overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is vermeld. De door Tulip Pictures gemaakte aanbiedingen zijn voorts geldig gedurende 30 dagen vanaf datum, waarop zij zijn uitgebracht. Tulip Pictures is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten. Indien een aanvaarding door opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het door Tulip Pictures geformuleerde aanbod is Tulip Pictures daaraan niet gebonden. Een overeenkomst met een afwijkende aanvaarding door opdrachtgever komt alleen tot stand indien Tulip Pictures de betrokken afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tulip Pictures niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tulip Pictures zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tulip Pictures het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tulip Pictures aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tulip Pictures worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tulip Pictures zijn verstrekt, heeft Tulip Pictures het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Tulip Pictures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Tulip Pictures is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tulip Pictures kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tulip Pictures de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Tulip Pictures of door Tulip Pictures ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Tulip Pictures en/of de door Tulip Pictures ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Tulip Pictures voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke nakoming van de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen van Tulip Pictures noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tulip Pictures zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Tulip Pictures de opdrachtgever hierover voor het totstandkomen van een nadere overeenkomst zoals in lid a van dit artikel 5 omschreven op de hoogte brengen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Tulip Pictures daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Tulip Pictures en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn dient de opdrachtgever Tulip Pictures schriftelijk in verzuim te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tulip Pictures, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten zullen het honorarium en de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 5. Indien Tulip Pictures met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Tulip Pictures niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Tulip Pictures is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Tulip Pictures kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 7. Onverminderd hetgeen in de artikelleden a t/m f is bepaald mag Tulip Pictures het overeengekomen honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst buiten verantwoording van Tulip Pictures in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat in redelijkheid niet van Tulip Pictures mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 8. Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd is opdrachtgever in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien het honorarium van Tulip Pictures wordt verhoogd binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opzegging, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een verplichting voor of bevoegdheid van Tulip Pictures, welke voortvloeit uit de wet.
 9. Tulip Pictures zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium schriftelijk kenbaar maken. Tulip Pictures zal daarbij de aard en omvang van de verhoging alsmede de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
 10. Indien opdrachtgever de door Tulip Pictures kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is opdrachtgever gerechtigd om binnen zeven werkdagen na kennisgeving van de verhoging de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Tulip Pictures genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Ten aanzien van de overdracht van werkzaamheden is artikel 12 lid c van deze voorwaarden van toeppassing.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tulip Pictures aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om een door Tulip Pictures verzonden factuur binnen de termijn van 14 dagen te voldoen is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval deze laatste rente geldt. Rente zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Tulip Pictures op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Tulip Pictures heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tulip Pictures kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Tulip Pictures kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tulip Pictures geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen software, (elektronische) bestanden, foto’s, video’s enz., blijven eigendom van Tulip Pictures totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Tulip Pictures gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Tulip Pictures zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Tulip Pictures geleverde zaken, die krachtens het onder a. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Tulip Pictures zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tulip Pictures of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tulip Pictures zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens Tulip Pictures komen alle door Tulip Pictures in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. Onder kosten zoals genoemd in dit artikel worden onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan de kosten van juridische bijstand die Tulip Pictures heeft gemaakt om tot incasso van het door opdrachtgever verschuldigde te komen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over in het kader van de overeenkomst door of namens Tulip Pictures verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Tulip Pictures te worden kenbaar gemaakt. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de geconstateerde tekortkoming te bevatten, zodat Tulip Pictures in staat is deze op te heffen en in de toekomst te vermijden.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Tulip Pictures de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tulip Pictures slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, tenzij er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Tulip Pictures recht op schadevergoeding , tenzij die opzegging plaatsvindt op grond van een prijsverhoging in de zin als omschreven in artikel 7 lid h van deze voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tulip Pictures, zal Tulip Pictures in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor eventuele overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tulip Pictures extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Tulip Pictures is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Tulip Pictures ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Tulip Pictures bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tulip Pictures op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tulip Pictures de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Tulip Pictures behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Tulip Pictures aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Tulip Pictures het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien Tulip Pictures aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Tulip Pictures aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het door Tulip Pictures in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van 25.000,-- euro (Zegge: Vijfentwintigduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tulip Pictures aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Tulip Pictures toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Tulip Pictures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tulip Pictures of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Tulip Pictures voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Tulip Pictures informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tulip Pictures geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tulip Pictures niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tulip Pictures worden daaronder begrepen.
 3. Indien C.J Breed door ziekte niet in staat is de met Tulip Pictures overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wordt dit ook als overmacht beschouwd.
 4. Tulip Pictures heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tulip Pictures zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voorzoveel Tulip Pictures ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tulip Pictures gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zijnde vertrouwelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tulip Pictures gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tulip Pictures zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tulip Pictures niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Tulip Pictures verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, foto’s , video’s overeenkomsten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tulip Pictures worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Tulip Pictures behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Tulip Pictures, medewerkers van Tulip Pictures of van ondernemingen waarop Tulip Pictures ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Geschillen

 1. De absoluut competente rechter in de vestigingsplaats van Tulip Pictures is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Tulip Pictures en een opdrachtgever kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Tulip Pictures en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Lisse, 2 december 2010
2011 © Tulip Pictures.